Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Uprzejmie informujemy, że firma Makama Dorota Lipska, ul. Południowa 138, 05-080 Truskaw, właściciel sklepu internetowego e-supelek.com.pl (NIP: 118-045-35-53)przetwarza Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 13 RODO informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Makama Dorota Lipska, ul. Południowa 138, 05-080 Truskaw, NIP: 118-045-35-53
2) Z Administratorem można się kontaktować:
- pisemnie, na adres: Makama Dorota Lipska, ul. Południowa 138, 05-080 Truskaw
- za pomocą poczty elektronicznej, na adres: sklep@e-supelek.com.pl
3) Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych
4) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną, w szczególności  dostawy zamówionych w sklepie towarów, przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, o szkoleniach, umożliwienia kontaktu pomiędzy firmą a klientem
5) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), konieczność podjęcia działań na Pana/Pani żądanie osoby (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
6) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych jest firma Makama Dorota Lipska, oraz podmioty z firmą związane tj. przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie dostawy towarów (Poczta Polska, Firmy kurierskie), obsługujące procesy niezbędne do przesyłania powiadomień o realizacji zamówień
7) Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych
8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług
9) Ma Pan/Pani prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych
- sprostowania swoich danych osobowych
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
- wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
- cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych
- przeniesienia Państwa danych do innego administratora

W tym celu prosimy skontaktować się z nami mailowo na adres: sklep@e-supelek.com.pl

10) Informujemy, że nie ma Pan/Pani ustawowego obowiązku podania danych osobowych, jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być w szczególności brak możliwości świadczenia usług na Pana/Pani rzecz, w szczególności brak możliwości zawarcia umowy sprzedaży towarów w sklepie internetowym.